GHI CHÚ: 

Tùng báo cáo web tại linh này

làm trên các nền tảng nhưng báo cáo tịa đây